CSR

I ett samhälle med stora globala miljömässiga och sociala utmaningar är det viktigt att vi har en aktiv roll och väljer ansvarsfullt när det gäller miljö och människor. VELA tar bland annat sitt ansvar och deltar aktivt i just detta genom att följa de 10 principer som utarbetats av FN:s Global Compact. FN:s Global Compact fungerar som en allmän ram för vår CSR-policy:

VELA utvecklar och marknadsför banbrytande lösningar för den sittande människan. VELA:s arbete har därför sitt ursprung i människors välbefinnande och trivsel. Utifrån detta naturliga ursprung i hänsyn till människan prioriterar vi därför etik och moral väldigt högt.

VELA strävar inte bara efter att arbeta inom ramen för riktlinjerna nedan utan ställer liknande krav på både leverantörer och samarbetspartners.

Vermund Larsen A/S

 • Stöttar och respekterar skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter
 • Säkerställer att verksamheten inte bidrar till brott av mänskliga rättigheter
 • Underhåller föreningsfrihet och erkännanderätten till kollektiva förhandlingar
 • Stödjer avskaffande av alla former av tvångsarbete
 • Stödjer effektivt avskaffande av barnarbete
 • Accepterar inte diskriminering gällande anställnings- och arbetsförhållanden
 • Stöder försiktighetsprincipen vid hantering av miljöutmaningar
 • Tar initiativ till att främja större miljöansvar
 • Uppmanar till utveckling och spridning av miljövänlig teknik
 • Motarbetar all slags korruption, inklusive utpressning och mutor

 

        Vermund Larsen

Miljö- och kvalitetspolicy på VELA

Vermund Larsen A/S har ett kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på de internationellt accepterade standarderna, ISO 9001 och ISO 14001, att vi är certifierade i. Vi har en definierad policy som följs av alla verksamhetens anställda och denna hjälper oss upprätthålla vårt huvudfokus på kundnöjdhet. Vi arbetar med kontinuerlig förbättring av både produkter och processer utifrån konkreta mål som ser till att vi uppfyller krav från både kunder och myndigheter.

Miljö- och kvalitetspolicy på VELA

Med utgångspunkt i VELA:s vision, mission och värderingar, har vi byggt ett kvalitets- och miljöledningssystem som utgör grunden för de beslut och handlingar som företaget gör. På så sätt behåller vi fokus på kundtillfredsställelse och levererar högkvalitativa, hållbara lösningar åt den sittande människan.

 • Föra nära dialog med våra kunder om deras behov, förväntningar och förbättringar
 • Föra nära dialog med våra leverantörer om rätt val gällande miljö och kvalitet
 • Följa gällande lagar och myndighetsförordningar
 • Informera alla anställda om miljö och kvalitet, samt verifiera utbildning och rätt kompetens
 • Fokusera på energibesparande åtgärder
 • Arbeta med miljömedvetna val och förebygga föroreningar
 • Arbeta med ständiga förbättringar i hela värdekedjan

Miljöansvar

VELA fokuserar på miljömässig hållbarhet genom alla relevanta processer, bland annat inom utvecklingsfasen, vid val av leverantörer, genom egen produktion och i samband med återvinning och avfall.

Som produktionsbolag kan vi göra en skillnad för miljön genom att återvinna material och produkter. Under vardagsproduktion sorterar vi avfall och skickar t.ex. metall, elektronik, batterier och förpackningar till återvinning. Vi återvinner även förpackningar och plast under produktionen.

VELA har väldigt många återvinningsbara produkter och produktdelar tack vare att VELA-stolar kan förmedlas vidare, antingen som de är eller efter en reparation eller ombyggnad. Många kunder (t.ex. kommuner) använder sig av denna återvinningsbarhet. Återvinning sker enligt kundens krav, förväntningar och skriftliga avtal.

Vi uppmuntrar våra kunder att göra sig av med avfall på korrekt miljövänligt sätt om produkten inte kan återvinnas.

 

 

Anställda med särskilda behov

I linje med VELAs arbete med FN:s globala mål för hållbarhet har vi ett särskilt fokus på världsmålet #4 för att säkerställa utbildning av hög kvalitet och främja möjligheterna till livslångt lärande.

VELA är ett företag som tar socialt ansvar och därför har vi anställda med speciella behov. På VELA upplever vi detta som en berikning av vår arbetsplats, där alla bidrar till företagets utveckling.

Det är viktigt för VELA att:

 • Anställa anställda med särskilda behov
 • Integrera olika flexjobb och praktikplatser
 • Ge en meningsfull vardag
 • Se till bra utbildning och introduktion
 • Inkludera alla i VELA och skapa en gemensam grund genom våra värderingar
 • Använd skyddade verkstäder som underleverantörer för vår produktion